subject
History, 17.02.2021 07:40 arod20061

Gawain 2-alay ko sa bayan! panuto: bumuo ng isang tula na nagpapahayag ng I yong mga saloobin at solusyon sa mga iba't ibang epekto ng migrasyon.(10 puntos) gumamit ng isang malinis na papel bilang sagutang papel. Mga Pamantayan sa pagpupuntos:
kontent-5; bantas/gramatika-3; kalinisan-2

​

ansver
Answers: 2

Another question on History

question
History, 21.06.2019 14:00
What might balance federal and state powers present a problem
Answers: 1
question
History, 21.06.2019 20:00
How were the european systems of mercantilism and capitalism similar during the 18th and 19th century
Answers: 1
question
History, 22.06.2019 00:00
What was one major difference between benito mussolini and adolph hitler? o a. hitler was more willing to use violence to secure power than mussolini. o b. hitler made racism central to his political ideology earlier than mussolini. o c. hitler was more supportive of communism and socialism than mussolini. o d. hitler followed the philosophy of militarism more strictly than mussolini.
Answers: 2
question
History, 22.06.2019 01:30
Before world war 1 started, austria-hungry was wary of (spain or serbia) because of border disputes
Answers: 3
You know the right answer?
Gawain 2-alay ko sa bayan! panuto: bumuo ng isang tula na nagpapahayag ng I yong mga saloobin at sol...
Questions
question
Biology, 26.07.2019 02:30
Questions on the website: 14531280